SHARE

Historical agreement against nuclear weapons enters into force - Why are the Nordic countries not included in the UN's ban on nuclear weapons? January 27, 2021 at 6:00pm - 8pm Stockholm | virtual | Stockholm Stockholm Sweden Contact person: Elin Liss Virtual event | link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeecrJPyaSKcqx3-82lolUJaKyoIf6F7VpVEJ9Hv1ZxXCPqhA/viewform

FN:s förbud mot kärnvapen, TPNW, har trätt i kraft. Varför fattas de nordiska länderna? Vad kan de nordiska ländernas regeringar och folkrörelser göra nu?

 

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW) träder i kraft den 22 januari 2021 efter att 50 stater ratificerat konventionen. Hur länge ska länderna i Norden stå utanför? Hur kan vi i de nordiska länderna arbeta tillsammans för att våra regeringar ska signera och senare ratificera konventionen? Kan vi i civilsamhället inspirera varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter?

 

Medverkande:
Erkki Tuomioja, Finland, socialdemokratisk riksdagsledamot, f.d. utrikesminister
Kjølv Egeland, Norge, forskare vid CERI*, Paris
Josefin Lind, Sverige, Generalsekreterare, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK
Guttormur Þorsteinsson, Island, ordförande, Campaign Against Militarism**.
Ole Wæver, Danmark, professor i Internationell politik vid Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, grundare av forskningscentra CAST, Centre for Advanced Security Theory, och CRIC, Forskningscenter for løsning af internationale konflikter

 

Samtalsledare:
Lars Ingelstam, tekn. dr, docent i matematik, har varit chef för Sekretariatet för framtidsstudier, prof. em. i Teknik och social förändring, styrelseledamot i Svenska Pugwash.

 

Språk: nordiska (svenska, norska, danska), samt engelska.

 

Följ samtalet på zoom:
Du är mycket välkommen att delta via Zoom. Du anmäler dig till webbinariet HÄR, senast den 25 januari 2021. Samtalet kommer även att livesändas på facebook. Samtalet går att följa på flera sidor.

 

Eller på facebook:
Följ sändningen på ABF Stockholms sida
Kolla in facebook-eventet HÄR

 

The UN ban on nuclear weapons, TPNW, has come into force. Why are the Nordic countries lacking? What can the governments and popular movements of the Nordic countries do now? The UN Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) enters into force on 22 January 2021 after 50 states have ratified the Convention. How long will the Nordic countries be outside? How can we in the Nordic countries work together for our governments to sign and later ratify the convention? Can we in civil society inspire each other by sharing our experiences?

 

Participants: Erkki Tuomioja, Finland, Social Democrat Member of Parliament, f.d. Minister of Foreign Affairs
Kjølv Egeland, Norway, researcher at CERI *, Paris
Josefin Lind, Sweden, Secretary General, Swedish Physicians Against Nuclear Weapons, SLMK
Guttormur Þorsteinsson, Iceland, Chairman, Campaign Against Militarism **.
Ole Wæver, Denmark, Professor of International Policy at the Department of Political Science, University of Copenhagen, founder of research centers CAST, Center for Advanced Security Theory, and CRIC, Research Center for Resolving International Conflicts

Conversation leader: Lars Ingelstam, techn. dr, associate professor of mathematics, has been head of the Secretariat for Future Studies, prof. em. in Technology and Social Change, board member of Swedish Pugwash.

Languages: Nordic (Swedish, Norwegian, Danish), and English.

Follow the call on zoom: You are very welcome to participate via Zoom.
You register for the webinar HERE, no later than January 25, 2021.
The call will also be broadcast live on Facebook.
The conversation can be followed on several pages.
Or on Facebook: Follow the broadcast on ABF Stockholm's page
Check out the facebook event HERE.